På Eggemoen utvikles et kompetansemiljø som både styrker næringsparken og den enkelte bedrifts konkurransekraft, samt en high-tech industriakse mellom Kongsberg – Ringerike – Raufoss/Gjøvik.

Sommeren 2015 ble det, i samarbeid med Innovasjonsløft Ringerike og Buskerud fylkeskommune, igangsatt et forstudie for Vekst- og klyngeutvikling på Eggemoen. Målet med forstudiet var å avdekke interesse og grunnlag for utvikling av en næringsklynge på Eggemoen.

13 av de totalt 16 etablerte/tilknyttede virksomhetene på Eggemoen har deltatt i forstudiet, og engasjementet har vært stort. Etter endt forstudie har bedriftene en klar og felles målsetning om etablering av en næringsklynge på Eggemoen.

Forstudiet ble våren 2016 videreført i et forprosjekt med prosjektleder Astrid Green i Boost Global Innovation. Forprosjekt skal resultere i et styrket bedriftsnettverk, identifisering av kortsiktige og langsiktige tiltak og eventuelt oppstart av etterfølgende hovedprosjekter.

Viktige samarbeidspartnere er etablerte virksomheter, Innovasjon Norge, Innovasjonsløft Ringerike, Buskerud fylkeskommune, utdanningsmiljøer og eksiterende næringsklynger m.fl.

Miljøet og kompetansen på Eggemoen blir ansett som svært viktig både av Kongsberg- og Raufossmiljøet. Under forprosjektet har det vært avholdt felles møter hos alle de tre næringsparkene Eggemoen, Raufoss og Kongsberg.

 

Treff på Eggemoen