En fleksibel områdeplan og svært effektiv kommunal saksbehandling, sikrer rask etablering på Eggemoen.

Eggemoen Aviation & Technology Park har i dag ca. 1 100 daa ferdig regulert areal til industri, kontor og flyplassrelatert virksomhet. Det arbeides nå med en områdeplan for hele næringsparkens areal på ca. 2 300 daa. Områdeplanen har vært ute på 1. gangshøring og forventes vedtatt våren 2017.

I områdeplanen settes kundens behov i fokus og det er vektlagt at planen skal gi størst mulig fleksibilitet for etablerende virksomheter. Det kreves ikke detaljregulering før utbygging, men en disposisjonsplan ved byggesøknad. Dette gir fleksibilitet i forhold til tomtenes utforming og sørger samtidig for rask og effektiv etablering.

Utviklingen av Eggemoen Aviation & Technology park har høyeste prioritet i Ringerike kommune. Høy prioritet i kombinasjon med at Ringerike kommune er en av Norges mest effektive innen byggesak sikrer en svært rask saksbehandling.

Områdeplan med plankart og bestemmelser vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart dette er klart.